Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky, reklamační řád

 • I. Základní ustanovení
  Prodejce (dodavatel) Miroslav Kozák (dále jen „prodávající“), jakožto podnikající fyzická osoba, se sídlem Hrušky u Brna 50, 683 52 Křenovice, IČ: 87486539, tímto vydává ve smyslu § 1751 a v souladu s ust. § 1827 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, níže uvedené všeobecné obchodní a dodací podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“). Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží, kde se prodávající zavazuje dodat určité zboží kupujícímu na základě jeho objednávky učiněné výhradně prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nacházejícího se na webové adrese „www.miroslavkozak.cz/shop“ a platí pro běžné obchodní vztahy. Případné odlišné obchodní podmínky kupujícího nejsou pro takovýto závazkový vztah závazné, není-li mezi stranami písemně dohodnuto jinak. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího. Za písemnou formu se pro tyto účely považuje i forma elektronická. Prodávající výslovně prohlašuje, že všechny informace a osobní údaje, poskytnuté mu ze strany kupujícího, jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, pokud se pro daný případ smluvní strany nedohodnou jinak.
 • II. Předmětem závazku mezi smluvními stranami
  Dodávkou zboží dle těchto obchodních podmínek se rozumí závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k určenému zboží a oproti tomu závazek kupujícího zaplatit za takové zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu a toto zboží od něj převzít. Pro účely smluv uzavřených v souladu s těmito obchodními podmínkami se zbožím rozumí veškeré produkty (zejm. hotové fotoobrazy vč. pasparty a zarámování) dodávané prodávajícím kupujícímu. Konkrétní druh obchodovaného zboží, jeho popis, specifikace, provedení a cena je blíže uvedena na internetovém obchodě prodávajícího na webové adrese www.miroslavkozak.cz/shop.
 • III. Dodávka zboží
  Dodání zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:
  1. Objednávka:
  - vznik smluvního vztahu (uzavření kupní smlouvy) se děje prostřednictvím elektronických dálkových komunikačních prostředků; - objednávka zboží je zadána kupujícím v prostředí internetového obchodu prodávajícího vyplněním příslušných kolonek u zvoleného zboží (jejím odesláním dochází zároveň k souhlasu kupujícího s těmito obchodními podmínkami); - prodávající následně potvrdí přijatou objednávku e-mailem, vč. dohodnuté ceny a termínu dodání – tímto dochází k perfekci kupní smlouvy a jejímu závaznému uzavření mezi oběma smluvními stranami; - prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout, o čemž vyrozumí kupujícího bezodkladně po zaevidování objednávky vč. uvedení důvodu; v takovém případě nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi ním a kupujícím.
  2. Kupní cena a její úhrada
  - aktuální cena je cena vygenerovaná ze systému internetového obchodu na webových stránkách www.miroslavkozak.cz; - uvedeny ceny jsou konečné, pevné, uváděné v Korunách českých (Kč), a zahrnují kompletní zboží dle objednávky, jeho dopravu a balné (prodejce není plátcem DPH); - prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění; případná změna cen se však netýká již přijatých objednávek; všechny ceny jsou cenami smluvními (sjednanými) ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; - prodávající zašle kupujícímu fakturu k úhradě kupní ceny ve výši 100 % ceny vybraného zboží se lhůtou splatnosti 7 dnů; - kupní cena bude kupujícím uhrazena ještě před samotným odesláním zboží; - při platbě je možno použít pouze platbu bankovním převodem na základě vystavené faktury; - kupní cenu není možno hradit formou platby na dobírku nebo přes jakoukoliv platební bránu či v hotovosti.
  3. Dodání zboží kupujícímu:
  - poté, co prodejce přijme na svůj bankovní účet kupní cenu, odešle bezodkladně kupujícímu zboží na adresu, kterou kupující uvedl jako adresu pro dodání, a zároveň jej o vyřízení objednávky vyrozumí e-mailem; - zboží bude dodáno v termínu do 10 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy a bude kupujícímu zasláno prostřednictvím zásilkové služby České pošty, s.p.; - v případě, že prodávající nebude schopen z objektivních důvodů dodat zboží v uvedené lhůtě, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit dané situaci a jeho možnostem, o čemž bezodkladně vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky; - prodávající zabezpečí odesílané zboží do obalu z bublinkové folie a v přebalu z kartonu uvede popis „křehké“; - povinnost předat zboží je ze strany prodávajícího splněna předáním zboží k přepravě na příslušné pobočce České pošty a je doložena dodacím listem.
 • IV. Přechod nebezpečí škody na zboží
  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání zboží k přepravě poštovnímu přepravci prodávajícím. Kupující je povinen bezprostředně po dodání překontrolovat zásilku a zjistit její stav. V případě, že zákazník obdrží zjevně poškozený balík, je oprávněn řešit škodnou událost v součinnosti s poštovním přepravcem. Prodávající odpovídá pouze za poškození zboží, které by se na něm vyskytovalo již v momentě jeho předání k přepravě. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno do 24 hodin nahlásit e-mailem prodávajícímu na photo@miroslavkozak.cz. Prodávající poté posoudí druh a charakter škody za účelem vyhodnocení příčiny vzniku škody a případného dalšího postupu v jejím řešení.
 • V. Vady zboží
  Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.
 • VI. Zvláštní ustanovení
  Pokud není uvedeno jinak, veškerá písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá zpravidla elektronicky – zejm. formou e-mailu či webového rozhraní prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na použití údajů získaných od kupujícího prostřednictvím jeho objednávky za účelem informování kupujícího o dalších službách, nabídkách a akcích, které bezprostředně souvisí s činností prodávajícího. Veškerá díla prezentovaná na webovém portálu prodávajícího, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení prodávajícího s nimi nelze nijak nakládat. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna obchodních podmínek se netýká již přijatých objednávek či uzavřených smluv. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost ode dne 01.06.2017. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.